ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ΠΣΣΑΣ και η GAMA Global Hellas τηρούν και εφαρμόζουν υπεύθυνα τη Nομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. 

Ο ΠΣΣΑΣ και η GAMA Global Hellas, τα στοιχεία που μας δηλώνετε στο πλαίσιο δημοσιεύσεων στο site, τα επεξεργάζονται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση  με διαβίβαση,  διάδοση ή κάθε μορφής  διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή, καταστροφή. Αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση, τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον Νόμο, στις αρμόδιες και μόνο Αρχές) και με κανένα τρόπο δε δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για:

α. την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει ο ΠΣΣΑΣ και η GAMA Global Hellas, μέσω του site.

β. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ’ εξαίρεση ο ΠΣΣΑΣ και η GAMA Global Hellas μπορούν να γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

β1. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο ΠΣΣΑΣ και η GAMA Global Hellas, όσον αφορά το site και μόνο, μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το site.

β2. Εάν απαιτηθεί από τον Νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική Αρχή.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων